People

Principal Investigator
Dr. Qihan Liu

Dr. Qihan Liu

CV

Contact Information:
qihan.liu@pitt.edu    
412-624-9737 
603 Benedum Hall, 3700 O’hara Street, Pittsburgh, PA 15261 

Graduate Student
Zefan Shao

Zefan Shao

PhD Student

Research interests: Manufacture of soft material

Email: zes23@pitt.edu

Luochang Wang

Luochang Wang

PhD Student

Research interests: Mechanics of soft material adhesion 

Email: luw29@pitt.edu

Alumni
Jie Zhu

Jie Zhu

Phd Student

Research interests: Friction of soft material

Email: jiz208@pitt.edu